نوشته‌های من
نوشته‌های من

توصیه‌ای به خودم

ناراحتی؟ بنویس. خوشحالی؟ بنویس. خوابت می‌آید؟ بنویس. خوابت نمی‌برد؟ بنویس. رویا میبینی؟ بنویس. کابوس میبینی؟ بنویس. ترسیده‌ای؟ بنویس. احساس شجاعت می‌کنی؟ بنویس. افسرده‌ای؟ بنویس. هیجان

ادامه مطلب »